سامانه ارزیابی آزمایشگاه های تطبیق انطباق

>سامانه ارزیابی آزمایشگاه های تطبیق انطباق
سامانه ارزیابی آزمایشگاه های تطبیق انطباق 1396/12/18 14:39:21

توضیحات پروژه

این سامانه به سفارش پژوهشکده استاندارد تهران در سال ۱۳۹۶ آماده و پیاده سازی شد. هدف از اجرای این پرژه ایجاد اتوماسیون در پروسه ارزیابی آزمایشگاه های ارزیابی انطباق توسط پژوهشکده استاندارد میباشد.